Dąbrowskiego 7, 62-700 Turek

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informujemy, że:

 Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

I BAKALARZ, T. BARTOSIK, K. SZKUDLAREK-GRACZYK, K. KWIECIEŃ, M. MALAROWSKI  „MEDICUS” SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY (zwana również Spółka partnerska Lekarzy „MEDICUS”)z siedzibą w Turku (62-700), ul. Dąbrowskiego 7.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,

w osobie Marcina Borucińskiego, z którym można się kontaktować poprzez adres poczty internetowej info@medicus-turek.pl wpisując w temacie wiadomości Dane osobowe lub pisemnie na adres siedziby Administratora, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Podane Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1.      udzielania świadczeń zdrowotnych, sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej, prowadzenia dokumentacji medycznej, niezbędnym do prowadzenia polityki zdrowotnej w systemie informacji – zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawą z dnia 5 grudnia 1996 o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi przepisami szczególnymi;

2.      ułatwienia realizacji zadań z punktu 1. poprzez prowadzenie rejestracji telefonicznej i online;

3.      udzielania odpowiedzi na wpływającą korespondencję – zgodnie z art.6 ust. 1 lit. f RODO, czyli niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

4.      realizacji umów i ich rozliczania, prowadzenia dokumentów księgowych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz innymi przepisami szczególnymi.

 Informacje o odbiorcach danych:

Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji medycznej na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującymi z nami w celu realizacji świadczeń zdrowotnych, a także świadczących usługi informatyczne, w zakresie niezbędnym do utrzymania systemu informatycznego i zapewnienia bezpieczeństwa tego systemu. W przypadku danych fiskalnych będą one przekazywane w formie jednolitych plików kontrolnych (JPK) do Ministerstwa Finansów oraz podmiotom współpracującymi z nami w celu prowadzenia spraw podatkowych.

Czas przechowywania danych osobowych

 1. I) Pana/Pani dane medyczne będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

1a) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

2) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

3) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:

 1. a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
 2. b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

4) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

 1. II) Pana/Pani dane dotyczące umów, będą przechowywane przez cały okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu przez czas, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z jej realizacją – okres przedawnienia – plus 6 miesięcy po tym okresie. Dodatkowe 6 miesięcy jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i czasem ewentualnego doręczenia.

III) Dane o znaczeniu fiskalnym będą przechowywane przez 5 lat, licząc od zakończenia roku, którym zostały złożone.

 1. IV) Dane korespondencyjne niezwiązane z innymi wskazanymi celami będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania.

 Przysługuje Panu/Pani prawo żądania/wniesienia:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. przeniesienia swoich danych;
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. skargi do organu nadzorczego.

Obowiązek podania danych osobowych:

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi skorzystanie z dostępnych usług.

Top